ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیمانه

peymāne

۱. ظرفی که با آن چیزی از مایعات یا غلات را اندازه بگیرند.
۲. ساغر؛ پیاله؛ قدح شراب‌خوری؛ جام شراب.
۳. (تصوف) چیزی که در آن انوار غیبی را مشاهده کنند؛ دل عارف: ◻︎ مرا به دور لب دوست هست پیمانی / که بر زبان نبرم جز حدیث پیمانه (حافظ: ۸۵۰).
۴. [قدیمی] ظرفی که با آن مایعات را وزن کنند: پیمانهٴ نفت.

۱. جام، ساغر، صراحی، صراحی، قدح
۲. اندازه، کیل، کیله، معیار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ