ترجمه مقاله

پیل

pil

ظرفی که در آن دو میلۀ فلزی مثبت و منفی قرار دارد و به‌وسیلۀ آن تولید جریان الکتریسیته می‌کنند.
⟨ پیل خشک: (برق) پیلی به شکل استوانه‌ای از روی با میله‌ای از زغال در وسط استوانه و خمیری از دانه‌های زغال و بی‌اکسید منگنز اشباع‌شده با محلول نشادر.

۱. فیل
۲. انباره، باتری، قوه

ترجمه مقاله