ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیغان

peyqān

۱. پیمان؛ عهد.
۲. شرط.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ