ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشرفت

pišraft

۱. پیشروی.
۲. جلو رفتن؛ پیش رفتن.
۳. پیروزی.
۴. ترقی.

ارتقا، ترفیع، ترقی، تعالی، توسعه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ