ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشتاز

pištāz

۱. سواره‌ای که جلوتر از دیگران بتازد.
۲. کسی که پیش از دیگران به دشمن حمله کند.

۱. پیشاهنگ، پیشرو، ، متقدم، ، مقدم
۲. پرچمدار، طلایه، طلایهدار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ