ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیشاب راه

pišābrāh

لولۀ ناقل ادرار از مثانه به خارج که در مردان از آلت مردی رد می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ