ترجمه مقاله

پیست

pist

میدان یا محلی که برای ورزش یا رقص آماده کرده باشند.

ترجمه مقاله