ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پیدایی

peydāyi

حالت و چگونگی پیدا؛ پیدا بودن؛ آشکار بودن.

بروز، پیدایش، تکون، طلوع، ظهور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ