ترجمه مقاله

پیت

pit

ظرف فلزی برای نفت یا روغن؛ چلیک.

ترجمه مقاله