ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پوشاک

pušāk

هرچیز پوشیدنی؛ لباس؛ جامه.

پوشیدنی، جامه، رخت، کسوت، لباس، ملبوس

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ