ترجمه مقاله

پهر

pahr

۱. حصه؛ برخ.
۲. یک حصه از چهار حصۀ روز یا شب.

ترجمه مقاله