ترجمه مقاله

په

peh

= پیه: ◻︎ صد جگر پاره شد به هر سویی / تا درآمد پهی به پهلویی (نظامی۴: ۵۵۶).

ترجمه مقاله