ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پنگ

pang

۱. خوشۀ خرما.
۲. خوشۀ خرما که خرماهای آن را کنده یا خورده باشند؛ لنج.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ