ترجمه مقاله

پنجاهمین

panjāhomin

= پنجاهم

ترجمه مقاله