ترجمه مقاله

پنج

panj

عدد بعد از چهار؛ «۵ ».

ترجمه مقاله