ترجمه مقاله

پنبه درگوش

pambedarguš

۱. [مجاز] ناشنوا.
۲. سخن‌ناشنو.

ترجمه مقاله