ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پمپ

pomp

آلت یا دستگاهی برای رسانیدن مایع یا هوای پرفشار به داخل چیزی یا خارج ساختن مایع و هوا از داخل آن؛ تلمبه.

مکنده، تلمبه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ