ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پلوپز

polo[w]paz

۱. کسی که پلو بپزد.
۲. ظرف یا دیگی که در آن پلو بپزند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ