ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پلو

polo[w]

برنج پخته و صافی‌کرده مخلوط با گوشت یا سبزی یا باقلا یا لوبیا و امثال آن‌ها. Δ با هریک از حبوب مانند باقلا یا لوبیا یا عدس پخته شود به اضافۀ نام آن نامیده می‌شود: باقلاپلو، لوبیاپلو، عدس‌پلو. اگر برنج تنها باشد آن را چلو می‌گویند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ