ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پلنگ

palang

حیوانی گوشت‌خوار و قوی‌جثه از تیرۀ گربه‌سانان، نظیر شیر و ببر و بسیارچابک و درنده. پوستش سفید و دارای خال‌های سیاه. در کوه‌های آسیا و افریقا زندگی می‌کند.

فهد، نمر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ