ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پف

pof

۱. بادی که از دهان و میان دو لب خارج کنند برای خاموش کردن چراغ یا برافروختن آتش یا خنک کردن یک چیز گرم.
۲. (اسم) ورم؛ آماس.

۱. آماس، باد، متورم، ورم
۲. آماه، پفو، دم، فوت، نفحه، نفخ، ورم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ