ترجمه مقاله

پشت نویسی

poštnevisi

۱. نوشتن مطلبی در پشت کاغذ.
۲. نوشتن در پشت سند یا حواله که پول آن به کس دیگر پرداخت شود.

ترجمه مقاله