ترجمه مقاله

پسین

pasin

۱. آخرین.
۲. (اسم) وقت بین عصر و مغرب.
۳. [مقابلِ پیشین] بعد از دیگری؛ عقب‌تر.
۴. (اسم) عصر.

۱. بعدازظهر، عصر
۲. بازپسین، فرجام، موخر ≠ پیشین

ترجمه مقاله