ترجمه مقاله

پستک

pastak

نیم‌تنۀ نمدی بی‌آستین که در قدیم سوارکاران می‌پوشیدند؛ جلیقۀ نمدی.

ترجمه مقاله