ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پریشب

parišab

شب پیش از دیشب؛ دو شب پیش؛ پریدوش؛ پرندوش.

پرندوش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ