ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرچین

parčin

۱. دیواری که از بوته‌های خار و شاخه‌های درخت در گرداگرد باغ یا کشتزار درست کنند.
۲. شاخ‌وبرگ درخت و بوته‌های خار که بر سر دیوار باغ به‌ردیف بگذارند تا مانع عبور شود: ◻︎ تا نگار من ز سنبل بر سمن پرچین نهاد / داغ حسرت بر دل صورت‌گران چین نهاد (امیرمعزی: ۱۶۲).

حصار، خاربست، خارجین، دیواره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ