ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پروین

parvin

چند ستارۀ درخشان در صورت فلکی ثور که از تعداد بسیاری ستاره تشکیل شده ولی فقط شش ستارۀ آن با چشم دیده می‌شود که در یک‌جا به‌صورت خوشه‌ای جمع شده و با هم در فضا حرکت می‌کنند؛ ثریا: ◻︎ آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق / خرمن مه به جوی خوشهٴ پروین به دوجو (حافظ: ۸۱۴).

ثریا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ