ترجمه مقاله

پروان

parvān

دستگاهی که با آن ابریشم را تاب دهند؛ چرخ ابریشم‌تابی.

ترجمه مقاله