ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پرواسیدن

parvāsidan

۱. دست مالیدن به چیزی؛ سودن؛ ببسودن؛ بساویدن.
۲. یازیدن: ◻︎ هر کجا گوهری است بشناسم / دست سوی دگر نپرواسم (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۸۸).
۴. ساختن.
۵. پرداختن؛ فارغ شدن.

پرواسیدن

لغت‌نامه دهخدا

پرواسیدن . [ پ َرْ دَ ] (مص ) برماسیدن . پرماسیدن . لمس کردن . بسودن . بپسودن . هرچه بسازند (بساوند؟): گوید بپرواسیدم . دست سودن . دست کشیدن . دست مالیدن . پساویدن . بپساویدن . مجیدن . بمجیدن . برمجیدن . (فرهنگ اسدی نخجوانی ). مجش : تا کجا گوهر است

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما