ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرو

parv

= پروین: ◻︎ سزد که پروین بارد دو چشم من شب‌وروز / کنون که زاین دو شب من شعاع بر زد پرو (کسائی: لغت‌ فرس۱: ۲۰۵).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ