ترجمه مقاله

پرهیزکار

parhizkār

۱. پرهیزکننده.
۲. پارسا؛ پاک‌دامن؛ باتقوا: ◻︎ بر این و بر آن بگذرد روزگار / خُنُک مردم پاکِ پرهیزکار (فردوسی: لغت‌نامه: پرهیزکار).

۱. پارسا، پرهیزگار، خویشتندار، زاهد، صالح، متقی، متورع
۲. محتاط

ترجمه مقاله