ترجمه مقاله

پرنم

pornam

آنچه رطوبت بسیار داشته باشد.

ترجمه مقاله