ترجمه مقاله

پرش

pareš

۱. پریدن از روی چیزی؛ پرواز.
۲. جهیدن؛ جستن.
⟨ پرش ارتفاع: (ورزش) در دومیدانی، پریدن از روی طناب یا مانع دیگر که در ارتفاع ۲ متر یا کمتر یا بیشتر قرار داده شده.
⟨ پرش با نیزه: (ورزش) در دومیدانی، پرش ارتفاع به کمک نیزه‌ای بلند.
⟨ پرش طول: (ورزش) در دومیدانی، پریدن رو به جلو در روی زمین.
⟨ پرش سه‌گام: (ورزش) در دومیدانی، نوعی پرش طول که در حین پرش دو بار پا به زمین می‌خورد و در هر دفعه که پا به زمین می‌آید باید مقداری بپرد و در گام آخر با هر دو پا فرود بیاید.

۱. جستن، جست، جهش، جهیدن، خیز
۲. پرواز، طیران

ترجمه مقاله