ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرسنل

personel

مجموع کارمندان یک اداره یا یک سازمان.

اعضا، عضو، کادر، کارمند

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ