ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرستیژ

perestiž

شخصیت، اعتبار و نفوذ اجتماعی.

اعتبار، تشخص، حیثیت، شخصیت، نفوذ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ