ترجمه مقاله

پرسان

porsān

پرسنده.
⟨ پرسان‌پرسان: (قید) در حال پرسیدن.

ترجمه مقاله