ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پرسا

porsā

= پرسیدن

پرسان، پرسشگر، پرسنده، جویا، متفحص

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما