ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرده داری

pardedāri

شغل و سمت پرده‌دار؛ دربانی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ