ترجمه مقاله

پرخوار

porxār

کسی که بسیار غذا بخورد؛ بسیارخوار؛ شکم‌پرست.

اکول، بسیارخوار، پرخوار، پرخور، شکمباره، شکمبنده، شکمپرست، شکمخوار، شکمو ≠ کمخوراک

ترجمه مقاله