ترجمه مقاله

پرتوپلاسم

po(e)rotopelāsm

= پروتوپلاسم

ترجمه مقاله