ترجمه مقاله

پراولاد

por[']o[w]lād

آن‌که فرزندان بسیار دارد.

عائلهمند، عیالوار، کثیرالاولاد، معیل ≠ ابتر، بیاولاد، کماولاد

ترجمه مقاله