ترجمه مقاله

پرانتز

parāntez

علامتی به شکل () که در دو طرف کلمه، جملۀ معترضه، یا عبارت‌های ریاضی گذاشته می‌شود.

قوسین، کمانک، هلالین

کمانک

ترجمه مقاله