ترجمه مقاله

پدیده

padide

۱. آنچه با حواس ظاهری احساس شود؛ پدیدار.
۲. شخصی یا چیزی که در موردی خاص برجسته شده باشد.

۱. مظهر، نمود
۲. بود
۳. حادثه، واقعه

ترجمه مقاله