ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پخشیده

paxšide

۱. کوفته‌شده.
۲. پهن‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ