ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پخ

pax

ویژگی چیزی که لبۀ آن گرد باشد و تیزی نداشته باشد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ