ترجمه مقاله

پاک جفت

pākjoft

شوهر یا زنی که به همسر خود خیانت نکند؛ جفت پاک؛ همسر عفیف.

ترجمه مقاله