ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاکیزه

pākize

۱. پاک؛ تمیز.
۲. [مجاز] بی‌آلایش؛ صاف؛ صافی؛ بی‌غش.
⟨ پاکیزه کردن: (مصدر متعدی) = ⟨ پاک کردن

۱. پاک، تمیز، طاهر، نظیف
۲. مطهر، منزه، مهذب
۳. خالص، صافی ≠ کثیف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ