ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاشان

pāšān

۱. = پاشیدن
۲. پاشنده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): مشک‌پاشان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ