ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاسخ

pāsox

جواب.

۱. پتواز، جواب
۲. اجابت، استجابت
۳. انعکاس، بازتاب، لبیک
۴. اجر، پاداش، ثواب، جزا، عوض، مکافات ≠ پرسش، سوال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ