ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پارکابی

pārekābi

شاگرد رانندۀ اتوبوس که روی رکاب می‌ایستد و مراقب سوار و پیاده شدن مردم است و یا بلیت‌ها را می‌گیرد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ